Vi tek smittesituasjonen på alvor og vil gjere det vi kan, ikkje berre for å møte dei nasjonale retningslinjene, men også for å gjere treningskvardagen så sikker som mogleg for våre medlemmer.

  • Kjem du frå eit område med mykje mitte (raud sone) skal du ha oppholdt deg i kommunen i 10 dagar før du kan trene på senteret.
  • Registrer deg ved ankomst. På denne måten har vi oversikt over kven som har vore tilstades på senteret til ei kvar tid, slik at smittesporing blir enkelt i tilfelle utbrot.
  • Hald avstand til andre trenande. 1m ved låg intensitet, 2m ved høg intensitet.
  • Har du forkjølelsesymptom skal du ikkje komme på trening.
  • Desinfiser utstyret etter bruk. Alle kontaktflater skal vaskast.
  • Sprit henda ofte. Både før, under og etter trening. Sprit også henda før du går gjennom dører der det er stor trafikk.
  • Legg gjerne treninga utanom rush-tidene(17.00-20.00) på gymmen. På denne måten gjer vi det enklare å halde avstanden til dei andre trenande.

Ta vare på kvarandre, saman er vi med på å minske smittetrykket 🙂